AMACIMIZ

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Birliktelik:

Tüm satış ve iş geliştirme, çalışanlarını ve organizasyonlarını ortak bir platformda toplayarak, mesleki dayanışma sağlamak,

Sektörler arası satış ve iş geliştirme koordinasyonunu sağlamak,

Ekonomik verimliliği sağlamak üzere diğer STK’lar ile işbirliği içinde olmak,

Ulusal ve uluslararası işbirliklerini desteklemek,

Kalkınma:

Teknolojik yenilik, inovasyon ve girişimlere fırsat sağlamak,

Alanında daha donanımlı insan kaynağı yetiştirmek,

Üniversitelerin ve meslek okullarının ilgili bölümlerinden mezun olacak öğrencilerin yeterliliklerini arttırmak,

Sektörel iş fırsatları yaratmak, ilgili alanlarda istihdam sağlama amacındaki kurum ve kuruluşları desteklemek,

Kayıtlı istihdamın arttırılması yoluyla satış/iş geliştirme gücünü daha istikrarlı ve verimli hale getirmek,

Projeler üreterek yeni gelişim alanları yaratmak.,

Eğitim ve Organizasyon:

Farklı sektörler için satış ve iş geliştirme süreçleriyle ilgili eğitimler vermek,

Satış ve iş geliştirme yetkinliklerini artırmak için, seminer, konferans ve kongreler düzenlemek,

Sektörel tecrübe ve bilgi birikimi paylaşım platformları oluşturmak.

Diğer Faaliyetler:

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

Dernek üyelerine avantajlar sunmak üzere, farklı alanlarda işbirlikleri yapmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.