SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Uzaktan eğitim, seminer, toplantı, konferans ve etkinliklerimizi kapsayan aydınlatma metnidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. İşbu metinde yer alan “Kişisel Veri” kavramı, kimliği belirli yahut belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ (DERNEK), tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinliklerin düzenlenmesi sürecine dair kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmekteyiz.

Aydınlatma Metninin Amacı ile Derneğimizin ve Uzaktan Haberleşme Programlarını Sağlayan Şirketlerin Konumu:

Derneğimiz uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik katılımcılarına, moderatörlere ve konuşmacılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileri işlemesi ve yönetmesi sebebiyle “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgili kişilerin Satış ve İş Geliştirme Derneği tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Derneğimiz uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik sürecinde Zoom/Vedubox/Eventbrite uygulamalarını kullanmaktadır. Bahse konu uzaktan haberleşme programlarının sağlayıcısı konumunda olan şirketler de uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik katılımcıları ile moderatörler ve konuşmacılara ilişkin kişisel verileri işlemeleri bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. Uzaktan haberleşme programlarının sağlayıcısı şirketler ile Derneğimizin resmi ya da resmi olmayan bir ilişkisi bulunmayıp, uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik sürecinde işledikleri kişisel veriler ile veri sorumlusu konumları birbirlerinden farklıdır.

Katılımcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve Bu Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Aşağıda Derneğimiz tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika ile arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Ad Soyad: uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik kapsamında katılımcıların, moderatörlerin ve konuşmacıların ad soyad verileri tarafımızca işlenmektedir. İş bu verilerin işlenmesiyle, yayını takip eden katılımcıların tespit edilmesi ve katılımcılarla iletişim kurulması amaçlanmaktadır.
 • E-posta Adresi: uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik kapsamında katılımcıların, moderatörlerin ve konuşmacıların e-posta adresi verisi tarafımızca işlenmektedir. İş bu verilerin işlenmesiyle, yayını takip eden katılımcıların tespit edilmesi ve katılımcılarla iletişim kurulması amaçlanmaktadır.
 • Telefon Numarası: uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik kapsamında katılımcıların, moderatörlerin ve konuşmacıların telefon numarası verisi tarafımızca işlenmektedir. İş bu verilerin işlenmesiyle, yayını takip eden katılımcıların tespit edilmesi ve katılımcılarla iletişim kurulması amaçlanmaktadır.
 • Şifre ve Parola Bilgileri: uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik gerçekleştirilmesi için kullanılan Programlara giriş yapabilmek için katılımcılar, moderatörler ve konuşmacılar tarafından kullanılmakta olup, bahse konu şifre ve parola bilgileri tarafımızca ayrıca kaydedilmemektedir.
 • Ses ve Görüntü Kayıtları: Katılımcılara, moderatörlere, konuşmacılara ve yayın sırasında kamera görüntüsüne giren ilgisiz üçüncü kişilere ait bu kayıtlar Derneğimiz; bahse konu eğitim, seminer, toplantı, konferans ve etkinliklere ilişkin ses ve görüntü kayıtları Derneğimizin;

bunlar dışında ayrıca kaydedilmemektedir.

Bunun yanında, Derneğimizce kullanılan Zoom/Vedubox/Eventbrite programlarının veri depolama merkezleri yurt dışında olup, yapılan uzaktan eğitim/seminer/toplantı/konferans/etkinlik sırasında yukarıda belirtilen kişisel veriler yine bu uygulamanın veri depolama merkezlerine iletilmektedir. Yukarıda belirtilen bu kişisel verilerin Türkiye’de Derneğimiz tarafından; Türkiye dışında da bahse konu uzaktan haberleşme uygulamalarını sağlayan şirketler tarafından işlenmesi nedeniyle ilgili kişinin açık rıza vermesi gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak Derneğimize iletmeniz gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi  “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu (üzerine tıklarayarak formu indirebilirsiniz) doldurarak Derneğimize ait “Satış ve İş Geliştirme Derneği – Ümit Mahallesi, 2539. Sokak No:18/1 Ofis C Çankaya/ANKARA” adresine posta yolu ile ya da kvk@sigd.org.tr e-posta adresine iletmeniz durumunda Derneğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

İletişim Maili: kvk@sigd.org.tr

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİGenel Merkez
Heves ve özveriyle sizleri de sinerji yaratmak için aramıza bekliyoruz. Birleşmek, büyümek ve başarı için...
Ümit Mahallesi 2540. Sokak No:17/A Ofis C Çankaya/Ankara
AMACIMIZ Birlikte Güçlüyüz
SOSYAL MEDYASİGD Medya Hesapları
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan hızlıca takip edebilir ve derneğimize ulaşabilirsiniz
SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİGenel Merkez
Heves ve özveriyle sizleri de sinerji yaratmak için aramıza bekliyoruz. Birleşmek, büyümek ve başarı için...
Ümit Mahallesi 2540. Sokak No:17/A Ofis C Çankaya/Ankara
AMACIMIZ Birlikte Güçlüyüz
SOSYAL MEDYASİGD Medya Hesapları
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan hızlıca takip edebilir ve derneğimize ulaşabilirsiniz

Copyright by SİGD. Tüm Hakları Saklıdır.

Copyright by SİGD. Tüm Hakları Saklıdır.