SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Politikası
ve İlgili Metinler

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması Satış ve İş Geliştirme Derneği’nin (“Dernek”) en önemli öncelikleri arasındadır. Satış ve İş Geliştirme Derneği Kişisel Verilerin Koruma Politikası (“Politika”) çerçevesinde Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Derneğimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Derneğimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

KAPSAM

Bu Politika; Derneğimize üye olanların ve/veya faaliyetlerimize katılanların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir

POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Derneğimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Dernek uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Derneğimiz tarafından düzenlenen bu Politika [19.05.2020] tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Derneğimizin internet sitesinde (www.sigd.org.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Derneğimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli idari ve teknik tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Derneğimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Bu kapsamda, Derneğimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Derneğimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

ÜYELERİN VE İŞ ORTAKLARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

Derneğimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına ve üyelerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Derneğimiz faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Deneğimiz üyelerinin ve faaliyetlere katılım sağlayan 3. Kişilerin verilerini toplarken, işlerken, depolarken, kaydederken ve paylaşırken başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun olarak hareket etmekte olup, ilgili kişileri veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Derneğimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Derneğimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir. Derneğimizin veri işleme faaliyetine ilişkin amaçlarını üyelik süreçleri ile fiziksel ortamda buluşmalar yoluyla ve uzaktan haberleşme programları vasıtasıyla gerçekleştirdiği eğitim, seminer, toplantı, konferans ve etkinlikler üzerinden işlem yapanların faaliyetleri öncesinde ilgili kişilere bilgilendirme ve aydınlatma metinleriyle ulaştırmaktadır.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Derneğimiz kişisel verileri yalnızca faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. Derneğimizin üyelik süreçleri ile fiziksel ortamda buluşmalar yoluyla ve uzaktan haberleşme programları gerçekleştirdiği eğitim, seminer, toplantı ve konferanslar üzerinden işlem yapanların faaliyetleri kapsamında ilgili kişilere bildirdiği amaçlarla sınırlı olarak kişisel veri toplamakta, amaçlarını ve kanuni sınırları aşacak ölçüde kişisel veri toplamamaktadır.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Derneğimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Derneğimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Derneğimiz tarafından açık rıza alınması gereken faaliyet süreçleri için ayrı ayrı Aydınlatma Metinleri ilgili kişilere iletilmekte ve açık rızaları hukuka uygun olarak alınmaktadır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir. Derneğimiz, üyelik sürecinde üyelik işlemlerine dair yalnızca mevzuattan kaynaklanan kişisel verileri toplaması sebebiyle ilgili kişilerin açık rızasını almamaktadır. Üyelik amacı dışında toplanan diğer veriler ise açık rızaya tabi olarak toplanmaktadır.

 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Derneğimizin temel faaliyetleri işbu maddede ifade edilen kapsamda değildir. Bunun yanında bahse konu durumların meydana gelmesi halinde derneğimiz hukuka uygun ve yukarıda ifade edilen şekilde hareket etmektedir.

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

Derneğimizin amacı ve ihtiyaçları kapsamında tarafı olacağı sözleşmelerde sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili, amaca yönelik olarak toplanması ve işlenmesi gereken verileri işlemektedir.

 • Derneğin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Derneğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Derneğimiz başta 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken ilgili kişilerin verilerini işleyebilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Derneğimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Derneğimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler Derneğimiz tarafından, işbu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak işlenmektedir. Derneğimizin temel faaliyetleri çerçevesinde dernek üyelik bilgisi dışında herhangi bir özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

Derneğimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Daha somut bir anlatımla Derneğimiz, üyelik sürecinde üyelerin ve faaliyetlerine katılanların verilerini toplarken, işlerken, depolarken, kaydederken ve paylaşırken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun şekilde veri işleme faaliyetlerinin amaçları, yöntemi, paylaşılma ve aktarılma usulleri ile söz konusu paylaşım ve aktarımın tarafları hususları, hukuki sebepleri, veri sahiplerinin hakları ve veri sorumlularının kimler olduğu konularında ilgili kişileri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Derneğimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Derneğimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Derneğimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Dernek tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Derneğimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Dernek tarafından aktarılmasının Derneğimizin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Dernek meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. Yeterli korumaya sahip ülkelerin belirlenmemiş olması durumunda da yasa, hukuk ve ilgili Kurul kararları kapsamında gereken Aydınlatmalar yapılarak yurtdışı aktarımına dair ilgili kişilerin açık rızasının alınması şartı ile kişisel verilerin yurtdışına aktarımı sağlanacaktır. İlgili kişinin açık rızası bulunmayan hallerde aktarım yapılmayacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Derneğimiz tarafından, işbu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda aktarılabilecektir.

DERNEĞİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Derneğimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Derneğimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Derneğimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Derneğimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri bölüm “Kişisel Veri Sahibinin Hakları” bölümünde sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Derneğimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda taleplerinizi haklarınıza ilişkin taleplerinizi  “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu (üzerine tıklayarak indirebilirsiniz) doldurarak Derneğimize ait “Satış ve İş Geliştirme Derneği – Ümit Mahallesi, 2539. Sokak No:18/1 Ofis C Çankaya/ANKARA” adresine posta yolu ile ya da kvk@sigd.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

DERNEĞİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Derneğimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibinin, bölüm “Kişisel Veri Sahibinin Hakları” yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Derneğimize iletmesi durumunda, Dernek talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası
İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Finans ve muhasebe işlerinin takibi
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
Etkinlik yönetimi
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması
Dernek stratejilerinin planlanması ve icrası Dernek dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
Derneğin ve Dernek’le ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini Dernek operasyonlarının güvenliğinin temini
Şubeler ile olan ilişkilerin yönetimi ve denetimi
Derneğin sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlaması ve icrası
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
Dernek denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Dernek üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Hukuk işlerinin takibi
Dernek üyesi/bağışçı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası
Dernek tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi Bağış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Raporlama Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası


EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
Üye Derneğimizin herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Derneğimize üye olan gerçek kişiler
Gönüllü Dernek   faaliyetlerimizin   yürütülmesinde   gönüllü   olarak çalışmakta olan gerçek kişiler
Bağışçı Dernek faaliyetlerimizin yürütülmesine yönelik bağışta bulunan gerçek  kişiler
Üçüncü Kişi Derneğimiz yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. kefil, aile bireyleri ve yakınlar), Dernek faaliyetlerine katılanlar, moderatörler ve konuşmacılar veya bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler
Dernek Yetkilisi Dernek yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Derneğimizin her türlü iş ilişkisi ve ilişki içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
Kimlik ve Mesleki Deneyim Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: Ad-soyad, T.C. Kimlik, numarası, doğum yeri, meslek ve eğitim durumu
İletişim Bilgisi Telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresi
Üye Bilgisi Dernek faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
İşlem Güvenliği Bilgisi Dernek faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları)
Risk Yönetimi Bilgisi Teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Derneğimiz kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, aidat borç bilgisi
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Derneğimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Görsel İşitsel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Derneğimizin kanuni yükümlülükleri ve Dernek politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.
Hukuki İşlem ve Uyum Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Derneğimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

EK 4 – Derneğimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Derneğimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Derneğimiz tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri
 • Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında sponsorluk veya destek sağlanması amaçlarıyla iş ortaklığı kurduğu kurum veya kuruluşlar, firmalar ve kişiler İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesinin temin etmek amacıyla sınırlı olarak
Tedarikçi Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Derneğimizin veri işleme işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda hizmet sunan taraflar Derneğimizin tedarikçiden dış kaynaklı  olarak temin ettiği ve Dernek faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Derneğimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Derneğimizin bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları Örneğin; İçişleri Bakanlığı İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar (Örneğin; bankalar, bağımsız denetçiler) anlamına gelmektedir. İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Dernek Yönetim Kurulu faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak
SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİGenel Merkez
Heves ve özveriyle sizleri de sinerji yaratmak için aramıza bekliyoruz. Birleşmek, büyümek ve başarı için...
Ümit Mahallesi 2540. Sokak No:17/A Ofis C Çankaya/Ankara
AMACIMIZ Birlikte Güçlüyüz
SOSYAL MEDYASİGD Medya Hesapları
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan hızlıca takip edebilir ve derneğimize ulaşabilirsiniz
SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİGenel Merkez
Heves ve özveriyle sizleri de sinerji yaratmak için aramıza bekliyoruz. Birleşmek, büyümek ve başarı için...
Ümit Mahallesi 2540. Sokak No:17/A Ofis C Çankaya/Ankara
AMACIMIZ Birlikte Güçlüyüz
SOSYAL MEDYASİGD Medya Hesapları
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan hızlıca takip edebilir ve derneğimize ulaşabilirsiniz

Copyright by SİGD. Tüm Hakları Saklıdır.

Copyright by SİGD. Tüm Hakları Saklıdır.