KVKK POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASIYLA İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metninin amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’dan doğan haklarınızla ilgili bilgi verilmesidir.

Satış ve İş Geliştirme Derneği üyelerimizin veya derneğimizle herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınızla ilgili sizi aydınlatmak istiyoruz.

1.Veri Sorumlusu:

Satış ve İş Geliştirme Derneği, Kanun kapsamında kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak Derneğimizin kişisel verilerini işlediği üyelerini aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişimi önleme ve muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Derneğimiz tarafından üyelerimizin adı-soyadı, iş ve iletişim bilgileri, mesleği, başarı hikayesi, fotoğraf gibi kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde aşağıda açıklanan amaçlarla toplanmakta, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:

 1. Üyelik başvurularının alınması, üyelik aktivasyonu ve üyelerimize ait bilgilerin güncellenmesi,
 2. Dernek tüzüğümüzde ve ilgili mevzuatta düzenlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizin yürütülmesi ile zirve, toplantı, konferans, workshop gibi etkinliklerimiz hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi ile bu etkinliklerden yararlanma olanaklarının sağlanması,
 3. Dernek tüzüğümüzde yer alan amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda, derneğimizin ve/veya üyelerimizin tanıtımı, faaliyetlerin duyurulması da dahil olmak üzere tanıtım, reklam, duyuru vb. amaçlarla kitapçık, broşür, dergi, e-mail gibi basılı veya basılı olmayan ürünlerin hazırlanması,
 4. Üyelerimizin talep edeceği bilgiler ile ilgili olarak bilgilendirme ve duyuruların yapılması ile Derneğimiz tarafından üyelere sunulan ürün ve hizmetlerden üyelerimizin faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili çalışanlar tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi,
 5. Derneğimize ait web sitesinin, mobil aplikasyonların hazırlanması, oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi,
 6. Üyelerimizin kullanıcı adı ve şifresi kullanarak giriş yaptığı veya yapabileceği web sitesi (https://sigd.org.tr/), mobil uygulama gibi mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihler, işlemler ile gezinme süresi ve ilgili diğer detayların elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 7. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu kıldığı sebeplerle Derneğimizin idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 8. Derneğimizin iş birliği içerisinde olduğu diğer gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler, faaliyetler gerçekleştirilebilmesi amacıyla üye bilgilerimizin ve faaliyetlerimizin paylaşılması.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları:

Yukarıda açıklanan amaçlarla toplanan kişisel verileriniz, üyelik işlemleri, üyelere özel olarak sağlanan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz, Derneğimizin tüzüğünde yer alan amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda, tüzükte belirtilen faaliyetlerin (birliktelik, kalkınma, eğitim-organizasyon ve diğer faaliyetler) planlanması, icra edilmesi, üyelerimizin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerden haberdar edilebilmesi, zirve, toplantı gibi etkinliklerin planlanması, düzenlenmesi ve icrası ile Derneğimizin tanıtım faaliyetleri kapsamında, işbirliği içerisinde olunan veya kendilerinden hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile kanunen yetkili kamu kurumları ve üyelerimize Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz üyelik başvurusu ile üyeliğe kabul ve sonrasındaki işlemler kapsamında, dernek merkezi, dernek web sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar gibi her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddesinde açıklanan açık rıza aranmaksızın işlenme şartlarının bulunması halinde ve/veya bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki derneğimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmaktadır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Derneğimize tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Via Flat Ofis, Beştepe Mahallesi Nergis Sokak No:7/2 Ofis No: 27 Yenimahalle/Ankara” veya info@sigd.org.tr adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzda aşağıda sayılan bilgilerin yer alması ve başvuru ile bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu.

Derneğimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde yazılı olarak veya elektronik ortamda ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen ücret alınabilir.

6.Açık Rıza Aranmayan Haller

Derneğimizce üyelerimize ait kişisel veriler açık rıza aranmaksızın aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilmektedir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması